Havacılık Yönetimi ve Eğitimi

Havacılık yönetimi havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin (havayolu, yer hizmetleri, kargo, ikram, havaalanı vb.) pazarlama, muhasebe, uçuşların planlanması, kalite, emniyet yönetimi ve insan ilişkileri gibi birimlerin geliştirilmesini, yönetimini ve kontrolünü sağlayan disiplinlerin tümünü kapsar.

Son dönemde hem teknolojik hem bilimsel anlamda hızlı gelişmelere sahne olan havacılık sektöründe yaşanan büyüme göz önüne alındığında departmanlar arası ve departmanların kendi içinde uygulamakla yükümlü olduğu işlemlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için havalimanlarında oluşturulan alt yapı ve sistem büyük önem arz etmektedir. Dünya genelinde havacılık sektöründe son 10 yılda %5 büyüme elde edilirken Türkiye’de bu oran %14 olarak görülmektedir. Türkiye’de ulusal ve uluslararası hava taşımacılığına olan talebin diğer ülkelere göre daha hızlı arttığı göz önüne alındığında bu disiplinin hedeflerinden biri de mevcut pozisyonlarda çalışmakta olan ve çalışacak nitelikli iş gücünün ve verimliliklerinin artırılmasıdır.

Türkiye’de son yıllarda havacılık sektöründe yolcu ve uçuş trafiğinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında 2003-2017 yılları arasında iç-dış hat uçuş ve yolcu sayısının yüz binlerden milyonlara ulaştığı görülmektedir. Yolcu uçağı ve yolcu sayısının artması, yeni havaalanlarının açılması, yurt içi ve yurt dışı uçuş noktalarının artırılması, yerel uçak üretimi gibi 2023’e kadar gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin belirlenmesiyle birlikte havacılık yönetimi ve havacılık eğitiminin önemi gün geçtikçe artırmaktadır.                      

Hava taşımacılığı Avrupa ekonomisine 823 milyar dolar destek sağlarken havayolları, havaalanı operatörleri, perakendeciler ve diğer tesis içi işletmelerin yanı sıra hava sefer hizmetleri ve sivil uçak üreticileri de Avrupa gayri safi yurt içi hasılasına katkıda bulunmaktadır.

Önümüzdeki 20 yıl boyunca globalde hava taşımacılığına talebin ortalama %4,3 oranında artması beklenirken eğer bu büyüme gerçekleşirse, 2036 yılına kadar hava taşımacılığı endüstrisine büyük katkıda bulunması öngörülmektedir. Bu da küresel turizme ve dünya ekonomisine oldukça yüksek oranda bir katkı anlamına gelmektedir.

Küresel sivil havacılığın en prestijli markalarından biri olan Türk Hava Yolları, Türk hava taşımacılığının lider markası olmakla beraber havaalanlarında yapılan kamuoyu yoklamalarına göre dünyanın en bilinen ikinci markası olarak havacılık sektörüne öncülük etmektedir.

Star Alliance birliğinin en önemli üyeleri arasında yer alan THY, yurt içi ve yurt dışında yeni çalışma alanları yaratırken yerli ve ulusal her türlü girişimi destekleyerek havacılık yönetimi ve havacılık eğitimi anlamında da havacılık kültürünün gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Gelecekte daha da büyüyeceği ve daha çok nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulacağı öngörülen havacılık sektöründe hizmet verecek uçakların 2023’te tam olarak 40.000’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Sektörün en önemli ihtiyacı, tam donanımlı insan gücü


Ulusal ve uluslararası platformlarda hızlı gelişme gösteren havacılık sektöründe yer alan firmalar da global bir anlayışla dünyanın pek çok önemli noktasında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Sektördeki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek için özel havayolu işletmeleri sayılarını, filo kapasitelerini ve altyapı imkanlarını artırmaya öncelik vermektedir. Yine havacılık sektöründe karşılaşılabilecek olası her türlü sorunun üstesinden gelebilmek için de bu faaliyetlerin her alanında görev alabilecek donanımlı insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojik uygulamalar ve bu uygulamalar için yapılan yatırımlar, global etkinlik alanları, çok sayıda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin söz konusu olduğu sivil havacılık sahası, beraberinde modern ve ileri yönetim tekniklerini uygulama zorunluluğu nedeniyle nitelikli insan gücü ihtiyacını doğurmaktadır. Sıkı kuralların uygulandığı sektörde çalışacak personelin ileri düzeyde teknik yeterliliğe, iyi derecede yabancı dile, iyi bir eğitim alt yapısına ve evrensel bir vizyona sahip olması gerekliliği şart koşulmaktadır. Bu şartların sağlanması havacılık alanında ulusal ve uluslararası standartlara uygun, nitelikli eğitim veren akademilerin kurulmasını zorunlu kılmıştır.

Havacılık yönetimi üzerine verilecek eğitimde sektöre çalışan olarak kazandırılması hedeflenen öğrencilerin insan ilişkilerinde başarılı olması, akıcı bir yabancı dil konuşması, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi, kişisel bakımına özen göstermesi, düzgün diksiyon ve seyahat engeli bulunmaması gibi pek çok niteliğe sahip olması gerekmektedir. Tüm bu becerilerin yanı sıra ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek de oldukça önemlidir.

Havacılık sektöründe yöneticiler sadece diplomaya değil, aynı zamanda evrensel değerlere sahip olmalı


Hem Türkiye’de hem dünyada her geçen gün gelişmekte ve pazar hacmi artmakta olan havacılık sektöründe hava taşımacılığı faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartların öngördüğü şekilde ilerleyebilmesi için havacılık eğitimiyle bu alanda çalışacak personelin niteliklerini artıracak şekilde donatılması ana hedeflerden biridir. Üniversiteler de bu büyümeye paralel olarak bilgi ve becerinin yanı sıra havacılık alt yapısı ile tam donanımlı, yabancı dil bilen sivil hava taşımacılığı sektöründe işletme ve yönetim alanında çalışacak kalifiye personel yetiştirmek amacıyla havacılık yönetimi ve eğitimini kapsayan programlar ve bölümler açmaktadır. Kalifiye havacılık çalışanları ve geleceğin yöneticilerini sektöre kazandırmak üzere kurulan havacılık yönetimi ve havacılık eğitimi bölümleri sadece diploma vermeyi değil, etik ve teknik bakımdan evrensel değerlere sahip meslek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Havacılık eğitiminde tek bir alana odaklanılmadan, genel olarak havacılık kültürü ve tüm işlerin işleyişi öğretilmektedir. Üniversitelerin havacılık yönetimi ve eğitimi programları İşletme, Hukuk, İnsan Kaynakları, Pazarlama gibi birçok disiplini kapsamaktadır. Havacılık Yönetimi eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süreçte uzman akademik kadro önderliğinde sektörü ilgilendiren konu başlıklarına hâkim olacak şekilde yetiştirilmeleri amaçlanmalıdır. Programda hızla büyüyen ve yoğun rekabetin yaşandığı havacılık sektöründe mesleki ve etik sorumluluklarının farkında, etkin iletişim becerilerine sahip, liderlik özellikleri ve yönetim becerilerine sahip, nitelikli çalışan yetiştirmek öncelikli hedef olmalıdır. Sektördeki gelişmelere paralel olan bu program, katılımcılara alanın gerektirdiği mesleki konularda kapsamlı bir eğitim sağlamalıdır.

Havacılık yönetimi ve eğitiminde Matematik kadar Psikoloji de önemli


Havacılık eğitimi programında başlangıçta Matematik, İstatistik, İşletme, Yabancı Dil, Muhasebe, Maliye vb. temel dersler verilmektedir. İlerleyen dönemlerde ise müfredat Meteoroloji, Havacılık Operasyonları, İnsan İlişkileri ve Psikoloji, Yer Hizmetleri Yönetimi, uçaklara ve havalimanlarına dair teknik bilgiler içeren alanlar dersleriyle desteklenmektedir. Havacılık yönetimi ve eğitimi almayı ve bu alanda uzmanlaşmayı amaçlayan öğrenciler ayrıca Hukukun Temel Kavramları, İşletme Fonksiyonları, Havacılık, Uçak Bilgisi ve Uçuş İlkeleri, Hava Taşımacılığı, Yer Hizmetleri Yönetimi, Havayolu Pazarlaması, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler, Ulaştırma Sistemleri, Havaalanı Sistemi, Havacılık Güvenliği, Hava Trafik Kontrol Merkezleri, Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Havayolu İşletmelerinde Operasyonel Uygulamalar ve benzeri birçok dersin yanı sıra Etkili İletişim, Diksiyon, Halkla İlişkiler, Güvenlik Yönetimi, Yabancı Dil gibi derslerle disiplinlerarası eğitim alırlar.

Programın gereklerini yerine getiren ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, havacılık sektöründeki şirketlerin işe alım kriterlerini taşıdıkları takdirde aldıkları eğitim ve bu eğitimle işe başlama süreçlerinin kısalması nedeniyle tercih edilir olmaktadırlar. Havacılık eğitimi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları sektöre kazandırmak, havacılık yönetimi alanına bilimsel ve akademik katkı sağlamanın yanında bu alanda yer almak isteyen katılımcılara nitelikli eğitim içeriği ve ortamını sağlama amacı taşır.

Hava yolları şirketleri kendi birimlerinde oluşturdukları akademilerle işe alımların yanı sıra çalışmakta olan personellerini de dönemsel olarak eğitime tabi tutarlar. Böylelikle personel sürekli eğitimle hem mevcut bilgilerini günceller hem de yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilirler. Hızla büyüyen havacılık sektöründe çağın koşullarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun işletmeler, akademiler ve öğretim programları oluşturmak için havacılık yönetimi ve havacılık eğitimi alanında danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.