Kurumsal Akademiler

Kurumsal akademiler 1980'lerin sonunda geleneksel eğitim departmanlarına ek olarak kuruldu. Bu yeni akademiler şirket paydaşlarını, kuruluşların vizyonu ve stratejisine uygun hale getirmeleri amacıyla tasarlandı. Bir kurumsal akademinin odak noktası dış kaynak kullanımı hakkında yetkinlik kazandırmak ve öğrenenleri gelişmeye zorlayan güçlü bir model sunmaktır. Bu model bir şirketin finansal sağlığı ve istikrarı üzerinde uzun vadede olumlu etkiler yaratır. 

Günümüzde kuruluşlar, eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurumsal bir eğitim modeli benimsemiştir. Bu kurumsal eğitim modeli gelir dengesini koruma, markaya değer yaratma, marka ve müşteri arasında sürdürülebilir bir ilişki kurma, çalışanların üretkenliğini artırma, maliyet azaltma ve yetenekli çalışanların elde tutulması için önemli bir faktördür. İnsan eğitiminde öğrenmek, yeni beceriler kazanmak artık önemli ve sonu olmayan bir gelişme sürecidir. Artan pazar rekabetinde yetenekli çalışanları eğitmek, ileri geçmeyi sağlamaktadır. Eğitim etkili verildiğinde ve öğrenme kültürü oluşturulduğunda çalışanlar, güncel ve yetenekli olurlar. Bu sayede kuruluşların üç kat daha fazla kar ettiği görülmüştür.

Kurumsal akademilerin kar merkezi olarak kurgulanması için yüksek talep gören eğitim bölümlerine odaklanmak gerekir. Bu akademilerin yönetici yetiştirme ve geliştirme merkezleri olarak tasarlanması hem katılımcı hem de kurum için doğru bir hedef olacaktır. Bu farkları incelemek bir şirketin öğrenme modelini güçlendirmek ve akademinin öğrenmeye odaklanması için fayda sağlayacaktır. 

Kurumsal akademilerin akreditasyonu, hizmetlerin belirli kalite standartlarında sunulduğunu güvence altına almaya yönelik bir sistemdir. 


Bir kurumun evrenselliğinin ve eğitim dünyasında sahip olduğu konumun tescili niteliğindedir. Bu bağlamda kurumsal akademilerin akreditasyonunun sağlanması uygulanmakta olan herhangi bir programın belirli performans standartlarına sahip olduğunu gösterir; kalite, verimlilik ve etkinlik konularında katılımcının güvenini tesis eder. Kurumsal akademilerin akreditasyonu kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracı olarak ortaya çıkar. Öğretim kurumlarının kendi kendilerini denetlemesi ve dış değerlendirme için yetkili akreditasyon firmalarıyla çalışması performans testleri ve kalite artırımı için fırsat sağlar. Kurumsal akademilerin akreditasyonu sadece kalite kontrol olarak değil, önemli bir geçerliliği olan sertifika olarak görmek gerekir. Akreditasyon tek seferlik bir süreç değildir, dönemsel değerlendirmelerle kurumun sadece kalitesini ölçmez, kalitenin artırılması için iç ve dış analizler gerçekleştirilir ve yol gösterir. Akreditasyon gönüllü bir işlemdir. Amaç, bir mekanizmaya bağlı olarak sınırlanma değil; aksine bir standardın altına düşmeme, hatta hedefleri yükseltmek için gerekli eksikleri görecek değerlendirme ve geliştirme süreçlerini elde etmektir. Akredite kurumlar belli bir kaliteyi sağlayacaklarını garanti etmiş sayılır ve uluslararası standartlarla uyumu sağlayarak sertifika veya diplomaların geçerliliğini ve kontrolünü sağlar. 

Kurumsal akademiler kar, yönetici yetiştirme ve geliştirme merkezleri olarak kurgulanmalıdır.


Kurumsal akademilerin kar merkezi olarak kurgulanması hatta yönetici yetiştirme ve geliştirme merkezlerine dönüştürülmesi için birçok noktaya dikkat etmek gerekir.

Bu süreçte markalaştırma çalışmaları için pazarlama grubu oluşturmak ve bu birimi etkin şekilde kullanmak önemlidir. Program ve etkinliklerinin nasıl reklamının yapılacağı, halkla ilişkilerin hangi dille yönetileceği, ne tür araştırmaların yapılması gerektiği, başarı ve liderlik öykülerinin nasıl yaratılacağı gibi konuların üzerinde durulmalıdır. Tüm birimlerin olduğu bir işletme modeliyle çalışmak katkı sağlayacaktır.

İş dünyasının temel uygulama alanları olan, finans, muhasebe, satış ve pazarlama, eğitim, yönetim bilgi teknolojisi, tasarım ve insan kaynakları vb. birimleri bir yapının tam zamanlı ya da dış kaynaklar aracılığıyla bünyesinde bulundurması gerekir. Her bir kişinin alanından sorumlu olması, hedeflerin elde edilme sürecinde isteklerinin taze tutulması bütün yapının tek bir organizma olarak verimli işleyişi açısından önemlidir. Geleneksel işletmeler gibi sürekli planlar oluşturarak stratejik hamlelerle bu planlar desteklenmelidir. Örneğin; öğrenmeye kendini adamış ve başkalarının gelişimine katkıda bulunan kişiler tespit edilerek örnek davranışları tüm paydaşların önünde takdir edilebilir ve bu kişilerin bilinirlikleri artırabilir.

Yükseköğretim kurumları teknoloji ile bağını güçlü tutarak sadece halkla ilişkilerde değil; öğrenme modunda da farklılıklar yaratabilir. Uzaktan eğitimi ve sanal öğrenmeyi ekonomik ve etkili bir biçimde sunmak için teknolojik alt yapının buna hazır olması önemlidir. Bu sayede daha az maliyetle hem sürekli hem de anında eğitim verilebilir hem de bir araya gelmesi zor topluluk sınıfları yaratılabilir. Çeşitli katılımcı gruplarına sahip olmak katılımcılar için de artı olacaktır. Uygulama toplulukları oluşturmak, bir şirket içindeki belirli bir birimin kolektif bilgisinden yararlanmak için harika bir yöntemdir. Bu gruplar dijital ve teknolojik aracılarla da oluşturulabilir. Uygulama toplulukları katılımcılar arası etkileşim ve sorun çözme için daha çok fırsat sunar. Bu da hem kurumun yenilikçi kalmasını hem de çözüm süreçlerinin hızlanmasını sağlar.

Öğrenme, sadece bir etkinlik veya eğitim programı olarak ele alınmamalı; devam eden bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Kurumsal akademilerin, kurumda başarı yaratmaya yardımcı araçlara sahip olması gerekir. Katılımcıların bilgi, beceri ve ihtiyaçlarının nasıl değerlendirileceği bu bağlamda önemlidir. Akademilerin yönetici yetiştirme ve geliştirme merkezleri olması için değerlendirme ve geliştirme süreçleri iyi planlanmalıdır. Katılımcılara eğitmen önderliğinde çevrimiçi eş zamansız, çevrimiçi eş zamanlı birçok öğrenme fırsatı, destekleyici araçlar sağlanmalı; bireylerin öğrendiğini doğrulayabileceği imkanlar sunulmalıdır. Teknoloji öğrenmeyi kolaylaştıran bir bilgi kaynağı olarak değil, gelecekte öğrenme sürecine dahil olacak katılımcıların öğrenme modunu anlama, yakından takip etme ve değişen ihtiyacı karşılama noktasında önemli bir araçtır.  Bu doğrultuda eğitmen ve akademisyen kadrosunun oluşturulma sürecinde teknolojiyi bilen, kullanan eğitim profesyonellerinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme ve geliştirmenin önemi ele alınacak olursa, öğrenme girişimlerinin başarı performansı belirli aralıklarla ölçülmelidir. Bunun için şu sorular sürekli olarak yanıtlanmalıdır:

  • Katılımcılar eğitime ne tepki verdi?
  • Katılımcılar eğitimden ne kadar öğrendi?
  • Eğitim sonucunda davranışlar nasıl değişti?
  • Eğitim gerekli bilinçlenme başarısını sağladı mı?

Başarı burada sizin eğitime başlamadan önce hedeflerinize ulaşıp ulaşamadığınıza, kurumsal hedeflerinize, müşteri ve paydaş beklentilerine göre değişebilir. Hedeflenen sonuçlar ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında arada tutarsızlık varsa oluşturulan stratejinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

Eğitim programları, sertifika veya derece ile sunulabilir. Kurumsal akademileri ders bazında düşünmek yerine çalışanlar ve katılımcılar için uzun vadeli kalkınma planı olarak kurgulamak sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Böylelikle profesyonel bir sertifika veya kurumsal akademi derecesi alma olanağını sunarak bu sertifikanın kurumlarda ve diğer firmalarda geçerliliği sağlanarak kaliteli eğitimin bir parçası haline dönüştürülebilir. Bu program sertifikaları ve dereceleri ile iç ve dış paydaşların eğitime katılma isteğini artırılarak kurumsal akademilerin kar merkezi olarak kurgulanmasında pozitif bir etki yaratılacaktır.

Bir kurumda güçlü bir kurumsal akademi modelinin oluşturulmasında önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalar arasında birçok faktörün devreye girdiği görülmektedir. Kurumsal akademilerin kar merkezi olarak kurgulanması, akreditasyonu, değerlendirme ve geliştirme süreçleri, yönetici yetiştirme ve geliştirme merkezlerine dönüştürülmesi doğru planlandığında şirketin hedeflerine, girişimlerine, satın alma sürecine, sürekli gelişimine, çalışanlarına, müşterilerine ve hissedarlarına kadar sağlanacak pozitif katkılar ortadadır. Kurumunuza uyumu hakkında detaylı bilgi almak için kurumsal akademi danışmanlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.